Juhend

Veebiplatvorm Synbase koondab tervishoiutöötajatele suunatud tõenduspõhise meditsiini andmebaase, mida saab kasutada eraldi või infosüsteemi integreerituna.
Andmebaasid sisaldavad teavet haiguste diagnoosimise, ennetamise, seire, prognoosimise, ravi ja leevendamise kohta.

Sisselogimine

Synbase´i teenuseid saavad kasutada vaid arstid, õed ja apteekrid. Kasutajakonto annab üldise juurdepääsu, mõne teenuse kasutamine eeldab eraldi tellimuse vormistamist. Kasutajaõiguste haldamine toimub Terviseameti registri andmete põhjal. Teenusesse on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID vahendusel, mobiilis vaid Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Juurdepääsuks kasutada ülemise menüü paremas nurgas olevat noolega ikooni "Sisene" või avalehe ikooni "Sisene ja loo konto".

Ravimid

Ravimite alajaotus ühendab tervikteenuseks kuus ravimitega seotud andmebaasi - ravimite pakendiinfo, ravimite koostoimed, ravimite kõrvaltoimed, ravimite annustamise neerufunktsiooni halvenemise korral, ravimite määramine rasedatele ja imetavatele naistele.

Otsing

Ravimitega seotud infot saab otsida ravimite alajaotuse avalehe otsingukastist või toimeainete kataloogi alusel. Eeltäidetud otsinguga saab otsida eestikeelse toimeaine nimetuse ja pakendi nimetuse järgi. Korraga saab maksimaalselt pärida 30 toimeaine ja/või pakendi nimetust.
Kui kasutaja soovib teha uut otsingut, siis tuleb otsingukasti kirjutada uus otsingusõna või tühistada otsing otsingukasti paremas nurgas oleva nupu "Eemalda kõik" abil. Otsingutulemuste vaate vasak menüü võimaldab kasutajal kiiresti liikuda vajaliku andmebaasini.

Pakendiinfo

Pakendi nimetusele klõpsates saab kaustaja infot pakendiga seotud aktiivse toimeaine, ATC-koodi, ravimi vormi, tugevuse ja pakendis sisalduva koguse kohta. ATC-koodile klõpsamine viib vastava ATC-puu alajaotusesse. Ravimite omaduste kokkuvõtte PDF-l klõpsamine avab kasutajale vastava dokumendi Ravimiameti koodikeskuses.

Koostoimed

Koostoimed kuvatakse alati kahe toimeaine vahelise koostoimena, võttes samas arvesse ka manustamisviisi. Otsingutulemused kuvatakse koostoime raskusastme järgi alates tõsisemast koostoimest (D4 = kõige raskem, A1 = kõige kergem). Koostoime klassifikatsiooni selgitust näeb kursoriga klassifikatsiooni sümbolile liikudes.
Koostoimete andmebaasis kasutavate värvi- ja numbrikoodide selgituse leiab koostoimete alajaotuse infonupu "Värvikoodid" alt.
„Ava täpsem info“ nupu alt avaneb andmebaasi detailvaade, mis sisaldab:
 • toimeaine nimetus, manustamisviisi ja koostoime klassifikatsiooni;
 • koostoime kliinilise tagajärje kirjeldust;
 • soovitust, mis annab praktilised juhised koostoime vältimiseks näiteks ravimite manustamise või annuse muutmise abil;
 • koostoime tekkemehhanismi kirjeldust inglise keeles;
 • tausta, mis esitab kokkuvõtliku ülevaate koostoime kohta erialases kirjanduses ilmunud uuringute või tootja esitatud informatsiooni alusel. Alajaotus on inglise keeles;
 • viiteid.

Kõrvaltoimed

Ühe või mitme ravimi otsingu puhul kuvatakse sisestatud ravimite kõrvaltoimeprofiil. Koondtabel sisaldab 11 kliiniliselt olulise kõrvaltoime riskitaset sisestatud ravimite kohta skaalal 0-3 ja ohu klassifikatsiooni skaalal A-D.
Kõrvaltoimete andmebaasis kasutavate värvi- ja numbrikoodide selgituse leiab kõrvaltoimete alajaotuse infonupu "Värvikoodid" alt.
Ravimi riskitasemele klõpsates avaneb eraldi vaateaknas:
 • kõrvaltoime kliiniline tagajärg ja soovitus;
 • alternatiivse toimeaine otsing, mis võimaldab kasutajal ATC-grupi järgi otsida ohutumat alternatiivi.
Tähelepanu! Kõrvaltoime puhul ei tähenda kõige raskem kõrvaltoimeklass (D) vastunäidustust, vaid ohu taset. Kõrvaltoime ohu klassifikatsiooni ja riskitaseme selgitust näeb kursoriga klassifikatsiooni sümbolile liikudes.

Ravimite annustamine neerufunktsiooni halvenemise korral

Andmebaasis on antud arvuline annustamissoovitus iga neerupuudulikkuse astme kohta, mis vastab Euroopa Ravimiameti (EMA) liigitusele: kerge, keskmine, raske ja lõppfaasis neerupuudulikkusega või dialüüsravil patsient. GFR arvutamisel kasutatakse CKD-EPI valemit.
Andmebaas sisaldab muuhulgas infot ravimi nefrotoksilisuse kohta.
Andmebaasis kasutatava klassifikatsiooni selgitust näeb kursoriga klassifikatsiooni sümbolile liikudes. Annustamise andmebaasis kasutavate värvi- ja numbrikoodide selgituse leiab annustamise andmebaasi alajaotuse infonupu "Värvikoodid" alt.
„Ava täpsem info“ nupu alt avaneb andmebaasi detailvaade, mis sisaldab:
 • toimeaine nimetust ja manustamisviisi;
 • neerupuudulikkuse astmest sõltuvat annustamissoovitust;
 • alternatiivse toimeaine otsingut, mis võimaldab võrrelda samasse ATC-rühma kuuluvate ravimite ohutust;
 • tausta (inglise keeles);
 • viiteid.
Tähelepanu! Kuna paljudes uuringutes on keskendutud kroonilise neerupuudulikkusega patsientidele, ei pruugi annustamissoovitused olla kohaldatavad ägeda neerupuudulikkusega patsientidele.

Ravimite määramine rasedatele naistele

Otsingutulemused kuvatakse raskusastme järgi alates tõsisemast hoiatusest (D = kõige raskem, A = kergem). Andmebaasis kasutatava klassifikatsiooni selgitust näeb kursoriga klassifikatsiooni sümbolile liikudes. Andmebaasis kasutavate värvi- ja numbrikoodide selgituse leiab andmebaasi alajaotuse infonupu "Värvikoodid" alt.
„Ava täpsem info“ nupu alt avaneb andmebaasi detailvaade, mis sisaldab:
 • toimeaine nimetust ja manustamisviisi;
 • ravimi kasutamise soovitust;
 • alternatiivse toimeaine otsingut;
 • tausta (inglise keeles);
 • viiteid.

Ravimite määramine imetavatele naistele

Otsingutulemused kuvatakse raskusastme järgi alates tõsisemast hoiatusest (D = kõige raskem, A = kergem). Andmebaasis kasutatava klassifikatsiooni selgitust näeb kursoriga klassifikatsiooni sümbolile liikudes. Andmebaasis kasutavate värvi- ja numbrikoodide selgituse leiab andmebaasi alajaotuse infonupu "Värvikoodid" alt.
„Ava täpsem info“ nupu alt avaneb andmebaasi detailvaade, mis sisaldab:
 • toimeaine nimetust ja manustamisviisi;
 • ravimi kasutamise soovitust;
 • alternatiivse toimeaine otsingut;
 • tausta (inglise keeles);
 • viiteid.

Ravijuhendid

Otsing

Ravijuhendeid ja nendega seotud materjale saab otsida läbi ravijuhendite alajaotuse otsingukasti või kataloogipuust. Ravijuhendite alajaotusest otsides kuvatakse vasted kõikidest ravijuhendite alajaotuses olevatest andmebaasidest (sh Eesti ravijuhendid, EBMG ravijuhendid, pildid, videod, helinäidised, tõendusmaterjalid).
Otsida saab nii eesti- kui inglisekeelse otsingusõna järgi. Otsida saab nii sümptomi, diagnoosi, RHK-10 koodi kui ka muude märksõnade alusel.
Eeltäidetud otsingu korral kuvatakse viis kõige tüüpilisemat selle otsingusõnaga seotud otsingut ja viis kõige tüüpilisemat selle otsingusõnaga seotud artikli pealkirja, mis võimaldab kasutajal liikuda kiiresti otsitava artiklini.
Kui kasutaja ei leia otsingusõna abil leitud artiklist vastust oma küsimusele, siis vasakus veerus olevate teiste otsinguvastete kaudu saab otsida vastust sama otsinguga seotud teistest artiklitest.
Kataloogipuust saab otsida sobivat artiklit kliinilise valdkonna järgi. Üks artikkel võib kuuluda mitmesse erinevasse kategooriasse. Otsingutulemuste vastused on sorteeritud kategooriate kaupa, mis võimaldab kasutajal leida teda huvitava artikli kategooria vahendusel (nt kui kasutaja otsib just teemaga seotud pilti).
Kui kasutaja soovib teha uue otsingu, siis tuleb otsingukasti kirjutada uus otsingusõna või tühistada otsingukasti paremas nurgas oleva risti abil otsing.

Artiklid

Iga ravijuhendi alajaotuses oleva artikli juures on kirjas, millal on viimati artiklit muudetud. Kuupäeva juures olevale infonupule klõpsates on näha artikli esmase ilmumise kuupäev, viimase muudatuse kuupäev ja viimase eestikeelse muudatuse kuupäev. Andmebaasi sisu uuendatakse kvartaalselt.
Iga ravijuhendi artikkel sisaldab ankru-kujuga ikoonidega menüüd, mis võimaldab kasutajal kiiresti otsitava tekstilõiguni liikuda. Artiklis olevad ikoonid toimivad linkidena teistesse selle kliinilise teemaga seotud artiklitesse (nt seotud ravijuhendid, pildid, videod, tõendusmaterjalid), lingi ikoon kajastab artikli kategooriat.

Lisamaterjalid

Artikli juures oleva abimenüü "Lisad" alla on koondatud selle artikliga seotud materjalid (nt tõendusmaterjalid, pildid, videod, helinäidised ja kuuluvus RHK-10 puusse).
Videoandmebaasi videod töötavad ilma helita. Pilti on võimalik suurendada täisekraanile, klõpsates all paremal nurgas vastavale ikoonile.
Helinäidiste kuulamise eeltingimus on arvuti, tahvli või mobiili tehniline võimekus mängida heli kas läbi kõlarite või kõrvaklappide.
Tõendusmaterjalide juures on alati ära toodud ravisoovituse tõenduse aste GRADE metodoloogia alusel. Täpsemat teavet saab klõpsates artikli ees oleva tõenduse astme lingi peale.

RHK-10

RHK-10 alajaotuses saab otsida nii RHK-10 koodi kui koodi eestikeelse nimetuse järgi või liikuda RHK-puu kaudu.

Kalkulaatorid

Kliinilisi kalkulaatoreid ja küsimustikke saab välja printida, samuti on neid võimalik avada eraldi veebilehitseja aknas patsiendiga koos täitmiseks.
Täidetud küsimustiku raportit on võimalik avada eraldi veebilehitseja aknas või kopeerida tulemus klõpsates ikoonile "Kopeeri tulemus" ning lisada tulemus epikriisi / anamneesi osaks. Kopeeritud tulemus sisaldab nii küsimustiku nime, tulemust kui tegemise kuupäeva.

Sõnastik

Sõnastiku alajaotusest saab otsida eestikeelse otsingusõna järgi. Kui kasutaja soovib teha uue otsingu, siis tuleb otsingukasti kirjutada uus otsingusõna või tühistada otsingukasti paremas nurgas oleva risti abil otsing.

ATC

ATC alajaotuses saab otsida nii ATC-koodi kui ka koodi eestikeelse nimetuse järgi või liikuda ATC-puu kaudu.
Viimati muudetud: 30.03.2020